atpilti


atpilti
atpìlti, àtpila, atpýlė 1. tr. atlieti kiek (skysčio) iš viso kiekio: Tėvas parvažiuos, o kruopų neatpýliau, lig dugnio išsrėbėm Vb. Ar Vaclovui yra [viralo] atpìlta? Pc. | refl. tr., intr.: Aš atsipýliau kruopų – ryt suvalgysu Šts. Atsipìlkiat atskirai, aš tokio jovalo neėsu Krš. Pieno atsipila iš to, ką gauna sriubai užbaltinti . Jei nemėgsti pramesto [viralo], tai atsipìlk Vlk. Kai kiaulytei virdavo, atsìpiliu, būdavo, i sau Rm.netyčia nulieti kiek (skysčio): Taip pat negalima nėščiai, semiant vandenį, atpilti, nes kūdikis sterblėje šlapinsis (priet.) . | refl.: Nėščia būdama nesemk pilno kibiro, kad besemiant neatsipiltų, nes gimęs kūdikis atvems (priet.) . 2. tr. beriant atskirti kiek iš viso kiekio: Dėde, atpilkite jam du pūrus rugių ir išskaitykite iš mano algos pagal dabartinę kainą V.Myk-Put. Tris pūrus rugių sėklai atpýlėm Ds. | refl. tr.: Užsivogė, iš aruodo atsipylė ir padė[jo] [į malūną nuvežti] Lp. 3. tr. K atgal supilti (skystį): Nešk tuos barščius, atpìlk Pc. Upės subėga į jūrą ir atapilia tą vandenį, kuris buvo iš jos išgaravęs . | refl.: Galingas, hipertrofavęsis kairysis skilvelis pasiunčia į aortą didžiulę bangą, kuri tuoj pat staiga sukrinta, kraujui atsipilant atgal į kairįjį skilvelį ir periferiją . 4. intr. stemple pakilti, grįžti į burną nurytam maistui: Kai tik rūgščiau ažvalgau, tuoj ir atàpilia Ut. 5. tr. užpilti: Išsunki [tarkuotų bulvių] tašlą ir vandeniu atapili – gardesnis blynas Ktk.perliejant (ppr. vandeniu), perpilant atgaivinti: Atpils [v]andeniu, tai tas i vė[l] nukrinta iš gailystos Ml. 6. tr. atiduoti prievolę (pieno, grūdų): Pieno pyliavą atpelu greitai Lkv. Kur žemės blogos, pyliavą par vis sunkiau atpìlti Krtn. Pyliavas atpylėm, mokesčius sumokėjom, gražiausiai viskas! . Pyliavą atpýliau Als. Neatpylė rekvizicijos Trg.atsilyginti, atiduoti suderėtą skystą ar birų produktą: Čia pieno neatpils, kiek suderėta, čia miltų nepriduos, čia ims peršnekėti A.Vencl. Ar daug jau gavai? Kiek atpylė tau Dovydonis už ketverius metus? J.Balt. Po smerčio kviečiais [skolą] atpìls (juok.) Rdn. 7. refl. prisigerti, apsvaigti: Gaspadorius atsipylęs negerai užarė [lauką] (d.) Lp. 8. tr., intr. apmušti, apdaužyti: Boba lazda atpýlė vištą Str. Duot jiem, prakeiktiem, atpilt už visas kančias, už visus vargus! . Jonas Petrą atpýlė Sem. Aš jam kad atpiltáu lazda per šonus! Vlk. 9. intr. greitai, smarkiai ateiti, atvažiuoti: Anksti atpýlė iš Švenčionių Ad. Aš per valandą aštuonius kilometrus atpýliau Žmt. Ot greit tu atpýlei! Dglš. Pamatysi, kurią nedėlią atpilsiu pas tave dviračiu Slm. Truksi tokiuo arkliu atpìlt?! Ds. | refl.: Su patamsiu jis atsipýlė Rm. Šuva nuvarė kiškį, kiek pabuvus, ir vėl atsipylė atgal Ėr. 10. tr., intr. smarkiai, intensyviai ką padaryti, atlikti: Paklausk ko, tai atpils (atsakys) žodį, ir vėl tyli Ds. Atpylė (pasakė) močia anai bobai, ir gatava Užp. Jonas kvotimus gerai atpýlė Up. Atpylė (greitai, sklandžiai sukalbėjo) poterius kaip žirnius Jnš. Nori, dėde, atpilsiu (atpasakosiu) visą raštą kaip pamoką . Atpylė (išbarė), atpylė, ir eik kaip su telioku (sugėdintas) Ds. Penkius rublius àtpila (atskaičiuoja) iš algos – vaikų netura Krš. Turėjo atpìlti (atsėdėti kalėjime) devynius metus, i gan Krš. Sėda, kol àtpila paras Pvn. Armijoje trejus metus atpyliau (atitarnavau), liaudies gynėju buvau, buožėms dantis daužiau J.Avyž. Metus jau atpýlė karūmenė[je] Krš. Šiandie atpìlk, o rytoj galėsi neateit Mrj. Dėl atsargos atpylėme (atidavėme) pagarbą ir policininkui . Atpylė ragas ragan (gerai darbą atliko) LTR(Kp).
◊ káilį atpìlti primušti: Reikia atpìlt vaikam káilis rykšte, tai nebus tokie išdykę Ds. Tau tai atpýlė káilį! Km.
\ pilti; antpilti; apipilti; atpilti; dapilti; įpilti; išpilti; nupilti; papilti; parpilti; perpilti; prapilti; pripilti; razpilti; supilti; užpilti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atpilti — atpi̇̀lti vksm. Atpi̇̀lsiu táu káršto vandeñs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpylimas — 1 atpylìmas sm. (2) 1. RtŽ → atpilti 1. 2. → atpilti 4: Ligoniui prasidėjo atsiraugėjimas, atpylimas, vėmimas ir viduriavimas rš. 3. → atpilti 6: Javų atpylimas LL131. pylimas; apipylimas; atpylimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpilti — antpìlti, añtpila, antpylė (ž.) tr. 1. J, Klk daugiau įpilti, užpilti ant viršaus (skysčio): Ančpyliau pieno ir įmaišiau Pvn. Rast, ant viršaus [grietinės] an[t]pylus, greičiau susisuktum [kastinys] KlvrŽ. Jūs ant tų likusiųjų vaškinių čystą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipilti — apipìlti, apìpila, apipylė tr., appìlti K; R65, Prk 1. Lnt užpilti skysčiu: Tėvas tik apìpilia pelynus ir geria Kp. Apipyliau [mėsą] su vandeniu, tepamirkstie Grd. Tiesk dabar ant manęs jaučio odą ir apipilk statine dervos ps. | refl. tr.,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atberti — atber̃ti, àtberia, àtbėrė 1. tr. atpilti: Tų grūdų kokią saują atber̃k vištoms palesinti Grg. 2. tr. beriant pasiekti: Berk žirnių saują, ar atbersi lig manęs? Kp. 3. refl. atsivėtyti, nubyrėti: Berant atsibera dirsės arčiau – lengvesnės Šts. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkošti — 1 atkošti tr. Š 1. košiant atpilti: Vakarienei atkošk į puodynę pieno Gs. 2. nusunkti: Atkošk bulbas, ė tai gi nepilsi su [v]andeniu an stalo Grv. Aš bul bas atkošiu Dv. košti; apkošti; atkošti; įkošti; iškošti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlieti — 1 atlieti 1. tr. pilant atskirti dalį nuo viso, atpilti: Neužmiršk pamelžus katei bent lašą atlieti Ds. 2. tr. palaistyti (dalį): Rytoj rytą tris vagutes atliesi ir kitas tris pasodysi Skr. 3. intr. liejant pristabdyti kilimą (verdančio skysčio) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpilstyti — atpìlstyti iter. atpilti: 1. Š. 2. Š. pilstyti; apipilstyti; atpilstyti; įpilstyti; išpilstyti; pripilstyti; supilstyti; užpilstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsemti — atsemti, àtsemia (àtsema Š), atsėmė tr. K, J, Sem; Rtr semiant atpilti, dalį nusemti, nupilti: Ar atsėmei vandenio arbatai? Lnkv. Atsėmiau tau kiek prėskinio, ar valgysi? Ktk. Da truputį atsemk miltų, bo bus per daug Krs. Puodas kai tik pradės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvanoti — 1. tr. KŽ vanta atperti. 2. refl. vanojantis pasveikti: Jo buvo pusiau (pusiaujas) ažuimtas, tai vanojos vanojos, i atsivanojo Ml. 3. tr., intr. NdŽ, KŽ, Pns, Smn, Švnč prk. smarkiai mušti, atkulti, atpilti: Ai atvano[jo] šikinelę man tėvas Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language